ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผู้ดำรงตำตำแหน่งตามมาตรา ๑๖(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

announce-2561

ดาวน์โหลดเอกสาร