นายกสภามหาวิทยาลัย ฯ ได้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์

          ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประกาศ ณ  วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าว