มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

          มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “โล่สามศร” จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ มอบให้แก่บุคคลและหน่วยงานเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีอุปการคุณ ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ