สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล

          สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสได้รับพระราช ทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี ๒๕๕๘ สาขาการพยาบาลในสถานบริการจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขและสภาการพยาบาล