สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ “คนดีศรีปักษ์ใต้” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคคลที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม