การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง รูปแบบและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธร์ธานี

A01

ดาวน์โหลดประกาศ

 

แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

A02

ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อ