ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง การรับสมัคร การเสนอชื่อบุคคล และการเสาะหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

A-recruitment2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง วิธีการและขั้นตอนในการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

A-How-to-apply2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

๓. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน ๔ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖)

A-4-year-plan2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

rules-recruiting-chancellor-2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

๕. ใบสมัคร

Application

ดาวน์โหลดเอกสาร