ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา และการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใน ๔ ปีข้างหน้า (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) ฉบับปรับปรุง

Announce-Policy-and-development-guidelines-2562-1

ดาวน์โหลดเอกสาร