ว่าด้วย การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๒

rules-Protection-and-assistance-to-qualified-members-2562

ดาวน์โหลดเอกสาร