ว่าด้วย การจ่ายเงินในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๔๘

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more

ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more

ว่าด้วย การรับจ่ายเงินสำหรับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรตามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๗

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more

ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more