สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ “คนดีศรีปักษ์ใต้” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคคลที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

Read more

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล

          สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสได้รับพระราช ทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี ๒๕๕๘ สาขาการพยาบาลในสถานบริการจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.

Read more

นายกสภามหาวิทยาลัย ฯ ได้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์

          ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประกาศ ณ  วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แสดงความยินดีกับ

Read more

มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

          มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “โล่สามศร” จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ มอบให้แก่บุคคลและหน่วยงานเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีอุปการคุณ

Read more