ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๑

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more

ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา และการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใน ๔ ปีข้างหน้า (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) ฉบับปรับปรุง

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more