ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา และการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใน ๔ ปีข้างหน้า (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) ฉบับปรับปรุง

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more