ว่าด้วย การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๑

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more