ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๕๔

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more