คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คุณวิชัย  ศรีขวัญ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

thep-phongpanit

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ  พงษ์พานิช

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

teerapat-sererungsan

ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์

ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า

teerapat-sererungsan

ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์

ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล

ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา

คุณบัญญัติ  จันทน์เสนะ

รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี

คุณดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

คุณชุมพล  กาญจนะ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี

ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๑๖(๓)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์
รองอธิการบดี

 อาจารย์ ดร.พิชัย  สุขวุ่น
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ชิตาพร  เอี่ยมสะอาด
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์

ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  เครือหงส์

อาจารย์ธาตรี  คำแหง

อาจารย์ทศพร  จินดาวรรณ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อาจารย์วสันต์  สุทธโส
รองอธิการบดี