คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คุณวิชัย  ศรีขวัญ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

thep-phongpanit

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ  พงษ์พานิช

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

teerapat-sererungsan

ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์

ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า

teerapat-sererungsan

ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์

ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล

ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา

คุณบัญญัติ  จันทน์เสนะ

คุณสมพร  ใช้บางยาง

รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี

คุณจรูญ   อินทจาร

คุณดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร
รักษาราชการแทนอธิการบดี

คุณสมบูรณ์  สุวรรณบุตร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 

ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๑๖(๓)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

ผศ.สมทรง  นุ่มนวล
รองอธิการบดี

ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย
รองอธิการบดี

ดร.จิราพร  วัฒนาศรีสิน
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์

ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  เครือหงส์

อาจารย์ธาตรี  คำแหง

อาจารย์ทศพร  จินดาวรรณ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

อาจารย์วสันต์  สุทธโส
รองอธิการบดี