คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คุณวิชัย  ศรีขวัญ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

thep-phongpanit

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ  พงษ์พานิช

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

teerapat-sererungsan

ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์

ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า

teerapat-sererungsan

ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์

ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล

รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี

คุณบัญญัติ  จันทน์เสนะ

คุณสมพร  ใช้บางยาง

คุณจรูญ   อินทจาร

คุณดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร
รักษาราชการแทนอธิการบดี

คุณสมบูรณ์  สุวรรณบุตร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผศ.นรินทร์  สุขกรี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๑๖(๓)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

ผศ.สมทรง  นุ่มนวล
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง
รองอธิการบดี

ดร.จิราพร  วัฒนาศรีสิน
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์

ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  เครือหงส์

อาจารย์ธาตรี  คำแหง

อาจารย์ทศพร  จินดาวรรณ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ
รองอธิการบดี