คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คุณวิชัย  ศรีขวัญ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

thep-phongpanit

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ  พงษ์พานิช

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

teerapat-sererungsan

ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์

ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า

teerapat-sererungsan

ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์

ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล

ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา

คุณบัญญัติ  จันทน์เสนะ

รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

คุณชุมพล  กาญจนะ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ดร.พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม
รักษาราชการแทนอธิการบดี

ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๑๖(๓)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

 ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย
รองอธิการบดี

 อาจารย์ ดร.พิชัย  สุขวุ่น
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ชิตาพร  เอี่ยมสะอาด
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์

ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  เครือหงส์

ดร.สมปราชญ์  วุฒิจันทร์

อาจารย์ทศพร  จินดาวรรณ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อาจารย์วสันต์  สุทธโส
รองอธิการบดี