คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คุณวิชัย ศรีขวัญ

 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

thep-phongpanit

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

teerapat-sererungsan

ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า

ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์

ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

คุณบัญญัติ จันทน์เสนะ

ศ.ดร.ครองชัย หัตถา

รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี