นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

wichai-srikwan

นายวิชัย ศรีขวัญ

ประวัติการศึกษา

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.2515 พนักงานสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ กองสงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์
 • พ.ศ.2517 ปลัดอำเภอ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอพระแสง (ฝ่ายป้องกัน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พ.ศ.2524 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จังหวัดนครพนม
 • พ.ศ.2525 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ.2528 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง และจังหวัดนครสวรรค์
 • พ.ศ.2533 หัวหน้าฝ่ายสรรหา บรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย
 • พ.ศ.2534 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
 • พ.ศ.2537 ผู้อำนวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ.2538 ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) และนักปกครอง 9 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ.2539 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พ.ศ.2540 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย)
 • พ.ศ.2541 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ.2544 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
 • พ.ศ.2547 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
 • พ.ศ.2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ.2551 อธิบดีกรมการปกครอง
 • พ.ศ.2552 ปลัดกระทรวงมหาดไทย