ประวัติความเป็นมา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๖ กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีสภามหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ โดยเฉพาะอีกหลายประกานและที่สำญคือ อำนาจและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย การออกกฏ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพการศึกษา และการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย การเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดีศาสตราจารย์ ตลอดจนการแต่งตั้งถอดถอนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น เช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น

คณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ที่ ๐๒๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้เสนอใหจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยและงานอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยออกเป็นข้อบังคับว่าด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย