บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นายวรชาติ การเก่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานสภา

นางสาวนริศรา ชุมทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวภูชิยา สุวรรณโชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป