บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นายวรชาติ  การเก่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 

นางสาวธิดารัตน์  ชูพัฒน์พงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวนริศรา  ชุมทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวภูชิยา  สุวรรณโชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ว่าที่ รต.หญิง อัจฉราวรรณ   บุญมาก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป