ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

หลักธรรมาภิบาล ประสานงาน พัฒนา

วิสัยทัศน์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานให้เป็นองคืกรยุคใหม่ที่ทันสมัย มีการจัดการเชิงรุกเพื่อให้สามารถสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยและเอื้อประโยชน์ต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

พันธกิจ

๑. ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกในการจัดการประชุมต่าง ๆ

๒. รวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย

๓. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ใน พรบ. ของมหาวิทยาลัย

๔. ทำหน้าที่จัดประชุมและประสานงานเพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำวาระการประชุม

๕. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและส่วนงานมหาวิทยาลัยทั้งส่วนราชการและประชาชน